Logo som viser en anker og ringvirkninger

Kommunalt næringsfond

Generell info

Næringsfondets overordnede målsetting er å styrke mulighetene for næringsutvikling med utgangspunkt i de lokale forutsetninger og muligheter. Fondet skal støtte tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging, støtte nyetableringer og videreutvikle det eksisterende næringsliv.

Næringsfondet vil prioritere prosjekter som utløser nye arbeidsplasser, ny egenkapital og prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom.

Hvem som kan søke støtte

  • Nyetableringer inkludert primærnæringene. For eksempel støtte til forprosjekt, etableringsstøtte, produktutvikling, markedsundersøkelser og markedsføring.
  • Investeringer i etablerte bedrifter inkludert primærnæringene. For eksempel bygg og/eller maskiner/utstyr for å kunne satse på nye forretningsområder.
  • Bedriftsutvikling i etablerte bedrifter inkludert primærnæringene. For eksempel støtte til produktutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring.
  • Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur. For eksempel regionaltsamarbeid, etablereropplæring, samarbeid forskning/skole/næringsliv, lT-prosjekter og ulike utredninger/analyser.
  • Kommunalt initiert fysisk infrastruktur for næringsutvikling. For eksempel: Planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer/industriområder, bygging av kaier, senteropprusting og reiselivsmessig infrastruktur.

Midlene kan IKKE brukes til ordinær drift, driftsmidler og/eller vedlikehold som er nødvendig for å drive virksomheten.

For ytterligere informasjon, kontakt Næringsavdelingen.

Søk her:

Søk på Regionalforvaltning.no