Logo som viser en anker og ringvirkninger

Informasjon fiskeflåten

Prisregulativ

Farvannsavgift og vederlag som oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt, er:

Farvannsavgift:

Anløpsavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet og skal dekke kostnadene til farled, dvs. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av felleskostnader til administrasjon, overvåkning og hjelpetjenester.

Kaivederlag:

Kai vederlag ilegges når fartøyet fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til kaifront, dvs. kai konstruksjoner og fortøyningsinnretninger.

Trafikkvederlag:

For varer med opprinnelse i land utenfor EØS-området som innføres over havnen med skip, og som fortolles, utleveres tollfritt eller toll ekspederes til godkjent lager for ufortollede varer oppkreves trafikvederlag fra vareeier til havnekassen.

Varevederlag:

Varevederlag skal dekke kostnadene til kai arealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til og etter avsluttet lossing.

Prisregulativet er vedtatt med hjemmel i Havne- og Farvannsloven (sist endret 01.10.2015) om hvilke kostnader mv. de forskjellige vederlag og anløpsavgiften skal dekke, fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 01. januar 2010.

Vederlagene og farvannsavgiften skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner mv. Havnens kostnader og utgifter er grunnlaget for farvannsavgiften og vederlagene. Avgiften og vederlagene kan bare benyttes til havneformål, og holdes adskilt i egen Havnekasse.

Avgiften og vederlagene er iht. årlige justeringer vedtatt i havnestyret og kommunestyre. I regulativet benyttes G faktor for beregning av vederlag. Årsaken til dette er at brukerne skal ha oversikt over prisøkningene. Alle prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) og eks. mva.

Alle fartøy som anløper, eller skal benytte, noen av Måsøy Næring og Havn sine kai anlegg eller andre innretninger, skal melde fra til Måsøy Næring og Havn eller på Vakt telefon 901 18 987 eller Safe Sea Net i god tid før anløpet.

Vedtekter

§ 1 Foretakets navn

Foretakets firmanavn er Måsøy Næring og Havn KF.

§ 2 Kontorkommune

Foretaket er registrert i Havøysund i Måsøy kommune

§ 3 Foretakets formål og virksomhet

Foretaket skal være en sentral samfunnsutvikler for Måsøy.

Foretaket skal stå for forvaltning og utvikling av kommunens sjøområder i henhold til Havne- og Farvannsloven.

Foretaket skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og for kommunen.

Foretaket skal arbeide for å bidra til næringsutvikling innenfor alle deler av kommunen.

Foretakets formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling for næringsformål.

Foretaket administrerer også Nærings- og fiskerifondet til Måsøy kommune, etter gjeldende vedtekter vedtatt av Måsøy kommunestyre.

§ 4 Styre

Foretakets styre skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Kommunestyret velger selv styrets leder og nestleder.

Kommunestyrets faste medlemmer kan ikke velges som styremedlem.

Ordfører og rådmann har møte og talerett i styret. Varaordfører kan i tillegg møte som observatør.

Daglig leder av Måsøy Næring og Havn KF kan ikke velges som styremedlem. Valgperioden er 2 år. Valgkomiteen består av Måsøy kommunes valgnemnd.

Om styret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har daglig leder og havnesjef både  rett og plikt til å være tilstede på styrets møter og uttale seg.

§ 5 Omfang og begrensninger i styrets myndighet og kompetanse

Styrets myndighet og kompetanse:

  • Foretaket ledes av styret som har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunestyrets vedtak om budsjettramme for foretakets drift og investering og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

  • Foretaket utøver sin myndighet i henhold til Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

  • Styrets myndighet omfatter også å opprette eller nedlegge Styret ansetter daglig leder.

  • Foretakets lønns- og personalpolitikk skal tilpasses det som til enhver tid gjelder for Måsøy

  • Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av

§ 6 Måsøy Næring og Havn KF sine styremøter

Foretakets styre kalles inn til møte av styrelederen når denne finner det påkrevd. Innkalling til møte i selskapets styre sendes normalt skriftlig med minst 6 dagers varsel til de personer som har møterett. Sakslisten og saksdokumentene til møtet skal følge innkallingen.

Styrets møter ledes av styreleder. Styrets nestleder leder møtene ved styreleders fravær.

Måsøy kommunes ordfører og rådmann har møte- og talerett i styremøtene. Etter foretakets  nærmere bestemmelse kan også andre gis talerett i styret.

Om styret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har daglig leder og havnesjef både  rett og plikt til å være til stede på styrets møter og til å uttale seg.

Måsøy Næring og Havn KF sine møter avholdes for åpne dører, det vises til kommunelovens paragraf 31 (møteoffentlighet).

Godtgjørelse for møtene m.v. til medlemmer av styret utbetales i henhold til gjeldende satser i kommunalt reglement.

§ 7 Måsøy Næring og Havn KF sine vedtak og avstemninger

Foretakets styre er beslutningsdyktig når minst halvparten av selskapets styremedlemmer er  til stede.

Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.

Dersom styremøtet er fulltallig, kan det fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på saklisten for møtet. Vedtak om å ta opp en slik sak til behandling må være enstemmig. Før foretakets styre behandler en slik sak, skal kommunens rådmann varsles.

Ved ansettelser og personvalg kan avstemminger foregå skriftlig.

§ 8 Protokoll fra foretakets styremøter

Daglig leder skal sørge for at det føres protokoll ved alle styremøter. Protokollen skal godkjennes av styret i påfølgende møte.

Daglig leder og styremedlemmer kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Dersom protokolltilførselen inneholder en avvikende oppfatning til et havnestyrevedtak, bør protokolltilførselen også inneholde en begrunnelse.

§ 9 Daglig leders myndighet

Daglig leder representerer foretaket etter kommunelovens § 71 (Daglig leders myndighet).

§ 10 Økonomi, årsbudsjett, regnskap og revisjon

  • Måsøy Næring og Havn KF skal utarbeide forslag til strategisk plan, økonomiplan og årsbudsjett med handlingsplan for foretakets Forslaget behandles av kommunestyret parallelt med – og som en integrert del av – kommunens årsbudsjett og økonomiplan.

  • Regnskap m. v. og budsjett føres av Måsøy kommune, økonomiavdelingen, etter de kommunale

  • Revisjon utføres av samme revisor som reviderer Måsøy kommunes

§ 11 Lån og kommunale tilskudd

Beslutninger om å finansiere foretakets investeringer gjennom låneopptak, treffes av Måsøy kommunestyre.

§ 12 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare vedtas av Måsøy kommunestyre. Styret skal gis anledning til å  uttale seg om forslag til endring av vedtektene før disse fremmes for kommunestyret.

§ 13 Oppløsning

Kommunestyret kan vedta å oppløse Måsøy Næring og Havn KF.

§ 14 Øvrige bestemmelser

For øvrig vises det til enhver tid gjeldende kommunelov og aktuelle særlovers bestemmelser.

§ 15 Ikrafttredelse

Denne vedtekt trer i kraft 28.11.2019